Title Image

Karriera

Kompania “Edil Al” u ofron mundësinë talenteve të reja dhe profesionistëve me përvojë që të jenë pjesë në shkrimin e historisë sonë. Një histori që tregon se suksesi ynë mbështetet fuqimisht te burimet e kualifikuara njerëzore. Investimi te këta profesionistë është një vlerë e shtuar që sjell zhvillim dhe risi.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën info@edilal.com

 

Vende te lira pune:

  • Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë :

      Jurist, që të plotësojë këto kritere:

– Të ketë përfunduar studimet e larta për drejtësi,
– Të ketë eksperience pune në shoqëri tregtare,për të paktën 5 vjet,
– Të zotërojë gjuhën angleze dhe italiane të shkruar dhe të folur
– Të zotëroje leje drejtimi automjeti

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Të jete përgjegjës për të hartuar kontrata ,marrëveshje,dhe dokumenta ligjore të tjera.
– Të ketë njohuri të posaçme në ndërtimin e marrëdhënieve juridike,civile,administrative,legjislacioni tatimor,proçedurial,fiskal dhe në fushën e ndërtimit.
– Të ketë aftësi shumë të mira ndërpersonale, komunikimi dhe organizimi.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 10.03.2019.

 

  • Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë  :

Magazinier për materiale ndërtimi, që të plotësojë këto kritere:

–              Të ketë përfunduar Shkollen e mesme (ose te larte)
–              Të ketë  eksperience pune në fushën e  ndërtimit
–              Të njohë shumë mirë materialet e ndërtimit
–              Të njohë programet e paketës office dhe outlook.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

–           Përgjegjës për gjendjen e magazinës.
–           Plotëson Fletë-Hyrjet dhe Daljet e materialeve për në objekt.
–           Rakordon gjendjen fizike të materialeve  me zyrën e financës
–           Mban përgjegjësi për diferencat e konstatuara
–           Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 10.03.2019.

 

 

  • Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë :

      Përgjegjës furnizimi për materiale ndërtimi, që të plotësojë këto kritere:

–              Të ketë përfunduar studimet e larta për inxhinieri ndërtimi ose ekonomike;materialesh
–              Të ketë eksperience pune në fushen e ndërtimit .
–              Të njohë shume mire materialet e ndërtimit
–              Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze në te folur dhe të shkruar.
–              Të zotërojë shumë mirë programet e paketës office dhe outlook.
–              Të zotërojë leje drejtimi automjeti.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
– Përgjegjës për furnizimin me materiale, mallra dhe shërbime sipas kërkesave që
paraqiten nga objektet në ndërtim.
– Harton kërkesat për blerje, si brenda dhe jashtë vendit,dhe ndjek përputhjen e tyre me
standartet dhe cilësine e kërkuar.
– Mbledh dhe analizon ofertat e tregut mbi bazën e kërkesave për cdo objekt.
– Krijon database për kompanitë dhe produktet e ofruara prej tyre
– Harton kontratat për furnizime materialesh në bazë të procedurave dhe rregullave të
miratuara nga kompania
– Mbikqyr proceset e marrjes së dokumentacionit, magazinimit dhe daljes së materialeve
nga magazina.
– Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, negocimi dhe organizimi.

 

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 10.03.2019.

 

  • Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë :

    Inxhinier ndërtimi në zbatim, që të plotësojë këto kritere:

–              Të ketë përfunduar studimet e larta për inxhinieri ndërtimi
–              Të jetë mashkull 35 – 45 vjec
–              Të ketë një eksperiencë pune në zbatim,në objekte civile, për të paktën 10 vjet.
–              Të ketë ndjekur të paktën,një projekt të plotë në të gjitha fazat e zbatimit.
–              Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze në të folur dhe të shkruar.
–              Të zotërojë shumë mirë programet e paketës office dhe AutoCAD
–              Të zotërojë leje drejtimi automjeti.

Detyrat dhe përgjegjësitë

– Drejton dhe organizon punën në kantier
– Kontrollon zbatimin e projektit,përpilon libreza masash dhe situacione punimesh,si dhe kushtet teknike të zbatimit të projektit
– Të njohë ligjislacionin në fuqi dhe të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në kantier
– Të ketë njohuri në hartimin e grafikëve të punimeve
– Të përpiloje borderotë e punonjësve,sipas përshkrimit të proceseve të punës në objekt.
–   Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe drejtimi

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 10.03.2019.