Mundesi punësimi | Inxhinier ndërtimi

Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë :

Inxhinier ndërtimi, që të plotësojë këto kritere:

–              Të ketë përfunduar studimet e larta për inxhinieri ndërtimi
–              Të jetë mashkull 35 – 45 vjec
–              Të ketë një eksperiencë pune në zbatim,në objekte civile, për të paktën 10 vjet.
–              Të ketë ndjekur të paktën,një projekt të plotë në të gjitha fazat e zbatimit.
–              Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze në të folur dhe të shkruar.
–              Të zotërojë shumë mirë programet e paketës office dhe AutoCAD
–              Të zotërojë leje drejtimi automjeti.
Detyrat dhe përgjegjësitë

– Drejton dhe organizon punën në kantier
– Kontrollon zbatimin e projektit,përpilon libreza masash dhe situacione punimesh,si dhe kushtet teknike të zbatimit të projektit
– Të njohë ligjislacionin në fuqi dhe të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në kantier
– Të ketë njohuri në hartimin e grafikëve të punimeve
– Të përpiloje borderotë e punonjësve,sipas përshkrimit të proceseve të punës në objekt.
–   Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe drejtimi
Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 30.11.2021.Mundesi punësimi |